Day I - Friday July 8thDay II - Saturday July 9thChampionship